IBDPodKontrolou

Zásady ochrany osobních údajů IBDPodKontrolou

Oznámení o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajův souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679/EU ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“)Aplikace „IBDPodKontrolou“ (dále jen „aplikace“) Vám jako pacientovi s diagnostikovanou ulcerózní kolitidou nebo Crohnovou chorobou (dále jen „IBD“) umožňuje přihlásit se k této aplikaci a využívat nabízené edukativní a preventivní funkce aplikace. Cílem vyvinuté aplikace je především vzdělávat pacienty v oblasti prevence IBD, a prostřednictvím aplikace poskytovat pacientům pomoc při zvládání IBD. Aplikace dále umožňuje uživatelům vést si jednoduchý deník pacienta, do kterého si uživatelé mohou zaznamenávat návštěvy lékaře a podání dávek léčiv.

V rámci užívání aplikace nebude docházet z naší strany Pacienti IBD z.s., se sídlem Polská 1664/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 227 20 936, zapsaná ve spolkovém rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. L 19459 (dále jen „spolek“) ani ze strany společnost Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o., se sídlem Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 604 69 803 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, sp. zn. C 25754 (dále jen „Takeda“), která je stejně jako Náš spolek v postavení správce podle GDPR, ke zpracovávání jakýchkoliv Vašich osobních údajů, nebo osobních údajů třetích osob s výjimkou registračních kontaktních údajů (jméno, email) a skutečnosti, že trpíte Crohnovou chorobou nebo ulcerózní kolitidou

Náš spolek a Takeda společně určují účely a prostředky zpracování Vaších osobních údajů a vzhledem k této skutečnosti jsou v pozici společných správců. Kdy ovšem na základě smluvních ujednání mezi správci, bylo dohodnuto, že společnost Takeda nebude mít přístup k Vaším osobním údajům a odpovědným za plnění povinností správce podle GDPR bude náš spolek.

Vaše osobní údaje získáváme přímo od Vás v rozsahu Vašeho jména, emailové adresy a údaje o zdravotním stavu, kdy ze strany našeho spolku budou Vaše osobní údaje zpracovávány pouze v případech, kdy nás budete kontaktovat za účelem nahlášení problému s aplikací, podání stížnosti, nebo za účelem jiné společné komunikace, např. při ověření registrace do aplikace, jak je uvedeno níže, upozornění na blížící se konec lhůty, spojené se zánikem Vašeho uživatelského účtu a další. Takové zpracovávání je nezbytné pro účely ochrany oprávněného zájmu našeho spolku na řádném a transparentním užívání aplikace.

Zpracování Vaších osobních údajů naším spolkem vyžaduje právní základ, kterým je Váš souhlas se zpracováním Vaších osobních údajů. Váš souhlas je vyžadován z důvodu, že zpracování zahrnuje tzv. zvláštní kategorii osobních údajů – citlivé osobní údaje, kterými je Váš zdravotní stav.

Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění našich právních povinností, dále je zpracování nezbytné pro účely správy aplikace, pro možnosti Vašeho zapojení jako uživatele aplikace, plnění smluvních podmínek. Zpracování Vaších citlivých údajů o Vašem zdravotním stavu je nezbytné z důvodů omezeného okruhu uživatelů aplikace a k možnosti správného fungování všech funkcí aplikace.

Při prvním použití aplikace budete vyzváni k uvedení svého emailu, na který Vám bude zaslán přihlašovací kód, který je potřeba zadat do aplikace k ověření Vaší registrace. Při prvním přihlášení do aplikace budete požádáni, abyste zadali své jméno a příjmení, svou váhu, rok narození, výšku, pohlaví, název užívaného léku a jeho dávkování, případně také jméno ošetřujícího lékaře, jeho emailovou adresu, jeho telefonní kontakt, a také adresu jeho pracoviště. Při používání aplikace můžete do aplikace vkládat další informace, např. o dalších zdravotních komplikacích souvisejících s IBD, jako i nepovinné informace o dalších užívaných medikacích a kontrolách u lékaře. Pokud není uvedeno jinak, veškeré takto poskytnuté osobní údaje a informace budou uloženy pouze ve Vašem zařízení, prostřednictvím kterého užíváte aplikaci, a z naší strany nebude docházet k žádnému zpracovávání těchto osobních údajů nebo informací.

Za důvěrnost svých informací odpovídáte sami. Mějte na paměti, že informace zobrazené na displeji mohou vidět další osoby ve Vaší blízkosti. Pokud máte kdykoli důvod domnívat se, že byla narušena bezpečnost aplikace, ihned nás prosím kontaktujte.

Náš spolek, jakožto správce osobních údajů, rovněž implementuje komerčně přiměřená a vhodná technická, materiální a organizační opatření, aby chránil Vaše poskytnuté osobní údaje před zneužitím nebo náhodným, nezákonným či neoprávněným zničením, ztrátou, úpravou, zveřejněním, získáním nebo přístupem.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s našimi partnery, se kterými spolupracujeme při poskytování technické podpory a hostingu aplikace, kdy zásadně tímto partnerem bude společnost Grape PR, s.r.o., IČO: 47 695 595, se sídlem Bajkalská 22, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, zapsaná v obchodním registru, vedeném u Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl Sro., vložka 97592/B, která zajišťuje provoz a údržbu IBDapp pro náš spolek Vaše osobní údaje nebudou předávány mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) do třetích zemí, které nenabízejí stejnou úroveň ochrany, jakou vyžaduje EU.Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu potřebnou k plnění výše uvedených účelů. Vaše osobní údaje můžeme uchovávat také po přiměřenou dobu po ukončení Vašeho vztahu s námi nebo poté, co přestanete aplikaci používat, pokud příslušné právní předpisy vyžadují nebo povolují delší retenční období. Poskytnuté osobní údaje můžete kdykoliv ze svého zařízení odstranit.

Metody pro odinstalování a odstranění aplikace z Vašeho zařízení se liší v závislosti na typu Vašeho zařízení. K odinstalování a odstranění aplikace a Vašich místních dat použijte správce aplikací na Vašem zařízení nebo postupujte podle manuálu nebo online instrukcí k Vašemu zařízení, které Vám poskytl dodavatel zařízení.

K odstranění Vaších dat, může dojit i v případě, kdy z Vaší strany ve lhůtě 7 měsíců nedojde k přihlášení do aplikace a Vašeho uživatelského účtu, kdy na tuto skutečnost, že v případě nečinnosti dojde k smazání Vašeho uživatelského účtu budete formou emailové zprávy měsíc dopředu upozornění.

Máte právo kdykoli požádat o přístup ke svým osobním údajům, o aktualizaci nebo úpravu osobních údajů, dále získat kopii Vašich osobních údajů ve strukturovaném, běžné používaném a strojově čitelném formátu, jejich opravu a vymazání nebo omezení jejich použití, jakož i požádat o odstranění Vašich osobních údajů vedených u třetích stran, se kterými jsme propojeni. Dále máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Pokud máte stížnost na způsob zpracování vašich osobních údajů, máte také právo obrátit se na orgán dohledu ve vaší domovské zemi, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Ve vztahu ke svým osobním údajům zpracovávaným správcem máte právo na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte rovněž právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo.

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, avšak takovým odvoláním nebude dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházejícího z tohoto souhlasu po dobu před jeho odvoláním. Vaše osobní údaje pro výše zmíněné účely budeme zpracovávat až do odvolání souhlasu.

Pokud máte dotazy ohledně těchto zásad nebo chcete uplatnit svá práva, kontaktujte nás na:

Poštovní adresa spolku: K rukám: PhDr. Martina Pfeiferová; Pacienti IBD z.s., Polská 1664/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika.

E-mailová adresa: info@crohn.cz

Poštovní adresa Takeda: Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o., Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika.