IBDPodKontrolou

Zásady a podmínky používání („ZPP“)

1 KDO JSME A CO JSOU TYTO PODMÍNKY
1.1 My, spolek Pacienti IBD z.s., se sídlem Polská 1664/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 22720936, zapsaným ve spolkovém rejstříku, vedeným u Městského soudu v Praze, sp. zn. L 19459 (dále jen: „spolek“, „my“, „náš/naše“ nebo „nás“) jsme vyvinuli software pro mobilní aplikaci, který Vám jako pacientovi s diagnostikovanou ulcerózní kolitidou nebo Crohnovou chorobou (dále jen „IBD“), tedy uživateli, umožňuje přihlásit se k této aplikaci a využívat edukativní a preventivní funkce nabízené naší aplikací. Cílem vyvinuté aplikace je především vzdělávat pacienty v oblasti prevence IBD a prostřednictvím aplikace poskytovat pacientům pomoc při zvládání IBD. Aplikace dále umožňuje uživatelům vést si jednoduchý deník pacienta, do kterého si uživatelé mohou zaznamenávat návštěvy lékaře a podání dávek léčiv.
1.2 Pokud souhlasíte s těmito ZPP, kliknutím na tlačítko „AKCEPTUJI“ Vám bude zdarma poskytnuta celosvětová, neexkluzivní, vypověditelná licence pro Vaše osobní a soukromé používání našeho:
1.2.1 softwaru pro mobilní aplikaci „IBDPodKontrolou“ (dále jen „aplikace“) a veškerých k ní náležejících aktualizací a doplňků.
1.3 Tyto ZPP představují platné právní podmínky, se kterými souhlasíte při používání aplikace.
2 LEKÁŘSKÁ POMOC
2.1 Vaše používání aplikace nepředstavuje ani nezakládá vztah lékař–pacient, terapeut–pacient nebo jiný profesní vztah v oblasti zdravotnictví mezi spolkem a Vaší osobou. Veškerý obsah poskytnutý prostřednictvím aplikace se nesmí používat jako náhrada (a) rady Vašeho lékaře nebo (b) návštěvy, telefonátu nebo konzultace s Vaším lékařem.
2.2 Pokud máte jakékoli dotazy ohledně Vašeho zdravotního stavu, měli byste kontaktovat Vašeho ošetřujícího lékaře. Stejně tak byste měli kontaktovat Vašeho ošetřujícího lékaře, pokud máte podezření nebo pozorujete nežádoucí účinky jakéhokoli léčivého přípravku.
2.3 Váš osobní elektronický deník není monitorován ani sdílen se spolkem nebo jinými majetkově propojenými společnostmi. Máte-li obavy ohledně bezpečnosti nebo kvality produktu nebo pokud chcete nahlásit jakékoli vedlejší účinky některého z léčivých přípravků, kontaktujte: info@crohn.cz
3 VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE A VAŠE SOUKROMÍ
3.1 Jakékoli osobní údaje, které shromáždíme v průběhu Vašeho používání aplikace, použijeme pouze způsobem který je uveden v našich (dále jen „ZOOÚ“) a v souladu s Vaším uděleným souhlasem s těmito ZOOÚ. Tyto Zásady ochrany osobních údajů rovněž stanovují způsoby, kterými shromažďujeme a používáme technická data ze zařízení, na kterém aplikaci používáte.
3.2 Spolek učinil veškerá opatření, která považuje za vhodná nebo která jsou obecně akceptována, pro zajištění ochrany a důvěrnosti všech informací, které při používání aplikace poskytnete. Upozorňujeme Vás, že internetové přenosy nebo přenosy přes webové stránky nejsou nikdy zcela soukromé nebo bezpečné, a že jakoukoli zprávu nebo informace, které při používání aplikace odešlete, si mohou přečíst nebo zachytit jiné osoby, a to i při zvláštním upozornění na to, že určitý přenos je zašifrován.
3.3 Vy, jako uživatel aplikace, jste odpovědný za zachování důvěrnosti Vašeho uživatelského ID a hesla. Dále jste odpovědný za každé užití Vašeho uživatelského ID a hesla, a to bez ohledu na to, zda jste k tomuto užití poskytli souhlas či nikoli.
4 NA ZÁKLADĚ VAŠEHO SOUHLASU BUDOU V APLIKACI ZPRACOVÁVÁNY VAŠE CITLIVÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VAŠEM ZDRAVOTNÍM STAVU, ZEJM. SKUTEČNOST, ŽE TRPÍTE CROHNOVOU CHOROBOU NEBO ULCERÓZNÍ KOLITIDOU. MIMO REGISTRACE, ÚDAJE, KTERÉ ZADÁVÁTE DO APLIKACE, ZŮSTÁVAJÍ POUZE V APLIKACI A NEJSOU NIKAM DÁLE SDÍLENA A KDYKOLIV JSTE OPRÁVNĚNÍ JE ODSTRANIT. POŽADAVKY NA OPERAČNÍ SYSTÉM 
4.1 Tato aplikace vyžaduje iPhone nebo iPad s operačním systémem iOS 10.0 a vyšším, nebo zařízení s operačním systémem Android, a to ve verzi 4.4 a vyšší.
5  PODPORA APLIKACE
5.1 Komunikace s Vámi v rámci podpory aplikace bude probíhat prostřednictvím emailu
6 VĚKOVÁ OMEZENÍ PRO STAŽENÍ APLIKACE
6.1 Tato aplikace není určena pro uživatele, kteří v zemi svého pobytu nedosáhli zletilosti, a kteří k užívání aplikace neobdrželi souhlas svých rodičů nebo opatrovníka.
6.2 U dětí, které v zemi svého pobytu nedosáhly stanoveného věku, se vyžaduje k akceptování těchto ZPP a stažení aplikace souhlas rodičů nebo opatrovníka.
7 VAŠE POVINNOSTI PŘI STAŽENÍ APLIKACE
7.1 Pokud stáhnete nebo přistoupíte jiným způsobem k aplikaci prostřednictvím telefonu nebo jiného zařízení, jehož nejste vlastníkem, je k této činnosti potřeba souhlasu vlastníka takového zařízení. Za dodržení ZPP budete odpovědní Vy, jakožto osoba, která odsouhlasila tyto ZPP, ať už jste nebo nejste vlastníkem takového telefonu nebo jiného zařízení.
7.2 Oprávnění k používání aplikace je poskytnuto Vám osobně. Nesmíte jakkoliv převádět aplikaci na někoho jiného, ať už za peníze, jiné majetkové plnění nebo zdarma. Pokud budete prodávat jakékoli zařízení, na kterém je aplikace nainstalována, musíte z něj aplikaci odstranit.
8 PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
8.1 Veškerá práva duševního vlastnictví k aplikaci patří zcela a výhradně spolku. Tato práva zahrnují autorská práva, práva k designu aplikace (zaregistrovaná i nezaregistrovaná), ochranné známky (zaregistrované i nezaregistrované) a další obdobná práva, a to bez ohledu na případné místo omezení, spolu s právem požádat o jejich ochranu.
8.2 Za účelem používání aplikace je Vám udělena omezená, odvolatelná, nevýhradní licence. K této aplikaci nenabýváte žádná práva duševního vlastnictví s výjimkou práva na používání této aplikace v souladu s těmito ZPP.
9 OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ APLIKACE
9.1 Licence k užívání aplikace, uvedená v těchto ZPP, platí za podmínek, že budete dodržovat veškeré platné právní předpisy příslušného státu a vyvarujete se:
9.1.1 kopírování, pronajímání, poskytování podlicencí, poskytování aplikace nebo jejích částí, případně zpřístupňování aplikace či jejích částí jakýmkoli způsobem třetí osobě;
9.1.2 překládání, slučování, úpravám, obměňování, modifikaci, kompletně nebo částečně, jakož i umožnění, aby aplikace nebo její části byly kombinovány nebo začleněny do jakýchkoli jiných programů, s výjimkou případů nutných pro jejich používání v zařízení v souladu se zněním těchto ZPP;
9.1.3 rozebírání, dekompilaci, reverznímu inženýrství nebo vytváření odvozených výrobků založených na kompletní aplikaci nebo jakékoli její části;
9.1.4 používání aplikace nezákonným způsobem, za jakýmkoli nezákonným účelem nebo jakýmkoli způsobem, který není v souladu s těmito ZPP, nebo v rámci podvodného jednání či jednání ve zlém úmyslu, například hackování, vložení škodlivého kódu, například viru, nebo škodlivých dat do aplikace nebo jakéhokoli operačního systému; a
9.1.5 porušení našich práv k duševnímu vlastnictví nebo těchto práv náležejících jakékoli třetí straně v souvislosti s Vaším používáním aplikace (v rozsahu, ve kterém nejste k používání licenčně oprávněn těmito ZPP). 
10 ODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTU NEBO ŠKODU 
10.1 Spolek je odpovědný za veškeré přímé škody, které Vám vzniknou z důvodu hrubě nedbalého nebo vědomého jednání nebo opomenutí nebo porušení těchto ZPP ze strany spolku, jeho zástupců nebo partnerů, nebo v důsledku podvodního jednání a/nebo poskytnutí podvodné nepravdivé informace. Za nevědomou nedbalost odpovídáme pouze v případě úmrtí nebo poranění osob nebo v souvislosti s případným porušením tzv. „základních povinností“. Základními povinnostmi jsou ty povinnosti, které jsou předpokladem pro splnění smlouvy, a u kterých je důvodné očekávat, že budou dodrženy. Rozsah naší odpovědnosti v těchto případech odpovídá rozsahu obvyklé a předvídatelné škody. V ostatních případech odpovědnost za nevědomou nedbalost neplatí.
10.2 Neodpovídáme za škodu, které jste mohli zabránit při dodržování našich doporučení a používání aktualizací aplikace, které Vám byly poskytnuty zdarma, nebo za škodu, kterou jste způsobili vlastním jednáním, včetně nedodržení pokynů pro instalaci nebo doporučených minimálních systémových požadavků.
10.3 V rozsahu povoleném platnými zákony nejsme vůči Vám odpovědní, v souvislosti s těmito ZPP, za jakoukoli neobvyklou, nepředvídatelnou, následnou nebo jinou nepřímou škodu, která vznikne z jakéhokoli důvodu, a to včetně, ušlého zisku, ušlých obchodních příležitostí, nebo přerušení obchodní činnosti, a to ani v případě předešlého poučení o možnosti vzniku takové škody. 
10.4 Nejsme odpovědni za jakékoli informace poskytované v rámci aplikace – ačkoli usilujeme přiměřeným způsobem o aktualizaci informací poskytovaných aplikací, neposkytujeme žádné záruky, ať už výslovné nebo implicitní, že tyto informace jsou přesné, úplné nebo aktuální.
11 KDY MŮŽEME UKONČIT VAŠE OPRÁVNĚNÍ K POUŽÍVÁNÍ APLIKACE
11.1 Protože tato aplikace je k dispozici zdarma a slouží pouze pro vzdělávací a informační účely, nečiníme žádné prohlášení, že budeme na dobu neurčitou pokračovat v jejím poskytování, podpoře a/nebo aktualizaci. Pokud se rozhodneme, že s jejím poskytováním, podporou a/nebo aktualizací skončíme, budeme Vás o této skutečnosti vhodně informovat. Výše uvedené povede k ukončení Vašeho přístupu k aplikaci.
11.2 Vaše oprávnění používat aplikaci bude ukončeno i v případě kdy dojde z vaší strany k odvolání souhlasu s ZOOÚ.
11.3 V případě Vašeho porušení těchto ZPP Vás můžeme kontaktovat a Vaše oprávnění k používání aplikace může být kdykoli ukončeno, pokud Vaše provinění nelze napravit během stanovené lhůty, kterou Vám spolek podle svého uvážení poskytne. Pokud ukončíme Vaše oprávnění k používání aplikace:
11.3.1 musíte přestat aplikaci používat; a
11.3.2 musíte odstranit aplikaci ze všech zařízení ve Vašem vlastnictví a ihned zničit všechny kopie aplikace, které máte.
11.4 Dále Váš uživatelský účet i spolu s jeho daty bude smazán v případě, kdy v období 7 měsíců nedojde z Vaší strany k přihlášení do Vašeho uživatelského účtu, kdy na tuto skutečnost, že v případě nečinnosti dojde k smazání Vašeho uživatelského účtu budete formou emailové zprávy měsíc dopředu upozorněni.
12 POSTOUPENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ ZE ZPP
12.1 Spolek může práva a povinnosti určené těmito ZPP postoupit na třetí osobu. Tato skutečnost Vám bude oznámena. Spolek zajistí, aby převod neměl dopad na Vaše práva vyplývající ze ZPP.
12.2 Svá práva a povinnosti vyplývající z těchto ZPP můžete převést na jinou osobu pouze, pokud s tím budeme předem písemně souhlasit.
13 DALŠÍ USTANOVENÍ
13.1 Tyto ZPP nezakládají práva třetí strany na vymáhání ustanovení těchto ZPP.
13.2 Pokud se stane jedno nebo více ustanovení těchto ZPP neplatným, nezákonným nebo právně nevymahatelným, považuje se toto ustanovení za vyjmuté z těchto ZPP a nemá dopad na platnost zbylých ustanovení.
13.3 Pokud dojde ke zpoždění s uplatňováním těchto ZPP, spolek má nárok uplatňovat je později. Pokud nebudeme ihned trvat na tom, abyste dělali něco, co od Vás tyto ZPP požadují, nebo pokud se zpozdíme s podniknutím kroků proti Vám v souvislosti s Vaším porušením těchto ZPP, neznamená to, že nemusíte tyto věci dělat a nezabraňuje nám to, abychom proti Vám nepodnikli kroky později.
14 ROZHODNÉ PRÁVO A SPORY
14.1 Veškeré právní vztahy vyplývající z těchto ZPP a z Vašeho užívání aplikace se řídí právním řádem České republiky s výjimkou ustanovení o určení rozhodného práva.
14.2 K řešení jakýchkoli sporů vyplývajících z těchto ZPP nebo z Vašeho užívání aplikace jsou věcně a místně příslušné soudy České republiky.
15 AKTUALIZACE A ZMĚNY APLIKACE 
15.1 Spolek Vás může požádat, abyste aplikaci aktualizovali za účelem zlepšení jejího výkonu, změny funkčnosti, reflektování změn operačního systému nebo řešení bezpečnostních problémů. Nemáme však zákonnou povinnost aplikaci aktualizovat.
15.2 Pokud se rozhodnete, že si tyto aktualizace nenainstalujete, může se stát, že nebudete moci aplikaci dále používat.
16 ZMĚNY ZPP
16.1 V případě potřeby může spolek tyto ZPP změnit způsobem reflektujícím změny v právních předpisech, běžnou praxi nebo způsobem upravujícím další funkce, které uvede do aplikace. V takovém případě budou tyto úpravy pro Vás závazné jen v případě, že akceptujete upravené ZPP.
16.2 Na veškeré provedené změny Vás předem upozorníme pomocí vyskakovacího okna s podrobnostmi o příslušné změně.
16.3 Pokud neakceptujete oznámené změny, nebude Vám umožněno aplikaci dále používat.
16.4 Pokud nebudou v doložce pro řešení sporů provedeny věcné změny, souhlasíte, že úpravy těchto ZPP nevytvářejí novou příležitost k nesouhlasu s doložkou o řešení sporů.